[عبارت]

best of both worlds

/bɛst ʌv boʊθ wɜrldz/

1 منفعت دو حالت (را تجربه کردن)

  • 1.Living in the country and working in the city you have the best of both worlds.
    1. تو با زندگی در روستا و کار کردن در شهر منفعت هر دو حالت را تجربه می‌کنی.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان