[اسم]

best thing

/bɛst θɪŋ/
قابل شمارش

1 بهترین کار بهترین گزینه

  • 1.The best thing to do would be to apologize.
    1 . بهترین کار معذرت‌خواهی خواهد بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان