[فعل]

to bide time

/ˈbaɪd tˈaɪm/
فعل گذرا
[گذشته: abode time] [گذشته: abode time] [گذشته کامل: abode time]

1 منتظر ماندن (به مدت طولانی) در جایی ماندن/زندگی کردن

formal old use
  • 1.He decided to bide his time until he got an opportunity to talk to her alone.
    1. او تصمیم گرفت منتظر بماند تا وقتی که فرصتی پیدا کند که تنها با او صحبت کند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان