[اسم]

birth mother

/ˈbɜːrθ mʌðər/
قابل شمارش

1 مادر تنی (در برابر مادرخوانده) مادر واقعی

معادل ها در دیکشنری فارسی: مادر تنی
مترادف و متضاد biological mother
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان