[اسم]

birthday card

/bˈɜːθdeɪ kˈɑːɹd/
قابل شمارش

1 کارت تبریک تولد

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان