[اسم]

birthday party

/ˈbɜrθdeɪ ˈpɑrti/
قابل شمارش

1 جشن تولد

معادل ها در دیکشنری فارسی: جشن تولد
  • 1.He's having a birthday party at home.
    1. او در خانه جشن تولد گرفته‌است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان