[اسم]

birthday party

/ˈbɜrθˌdeɪ ˈpɑrti/
قابل شمارش

1 جشن تولد

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان