[عبارت]

book a flight

/bʊk ə flaɪt/

1 پرواز رزرو کردن (بلیت) هواپیما رزرو کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان