[فعل]

to border on

فعل گذرا و ناگذر

1 در مرز چیزی بودن نزدیک به چیزی بودن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان