[اسم]

boy's school

/bˈɔɪz skˈuːl/
قابل شمارش

1 مدرسه پسرانه

معادل ها در دیکشنری فارسی: مدرسه پسرانه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان