[عبارت]

bring back fond memories

/brɪŋ bæk fɑnd ˈmɛməriz/

1 خاطرات خوشی را به یاد آوردن خاطرات خوشی را بازگرداندن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان