[عبارت]

brown bag it

/braʊn bæg ɪt/

1 نهار به سر کار بردن

  • 1.I have had to brown bag it every day this week as the company cafeteria is closed for repair work.
    1. من مجبور بوده ام ناهارم را به سرکار ببرم چرا که کافه تریای شرکت به خاطر تعمیرات بسته شده است.
توضیح درباره اصطلاح brown bag it
در انگلیسی، غذا ها یا خوراکی ها را در کیسه ها یا پاکت های پارچه ای یا کاغذی قهوه ای رنگ می گذارند و برای همین این اصطلاح معنی "غذا در پاکت کاغذی گذاشتن و همراه بردن" است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان