[فعل]

to build up

/bɪld ʌp/
فعل گذرا
[گذشته: built up] [گذشته: built up] [گذشته کامل: built up]

1 تقویت کردن بهتر کردن

  • 1.She exercises daily to build up her strength.
    1. او روزانه ورزش می‌کند تا توان بدنی‌اش را تقویت کند.

2 زیاد شدن انباشته شدن، تراکم یافتن

  • 1.If you don’t express your feelings, frustration and anger can build up.
    1. اگر احساساتت را ابراز نکنی، اضطراب و عصبانیت ممکن است انباشته شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان