[عبارت]

burn up the road

/bɜrn ʌp ðə roʊd/

1 با سرعت راندن (اتومبیل) با سرعت حرکت کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان