[عبارت]

burst into tears

/bɜrst ˈɪntu tɛrz/

1 زیر گریه زدن شروع به گریه کردن

  • 1. She burst into tears.
    1 . او زد زیر گریه.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان