[عبارت]

burst its banks

/bɜrst ɪts bæŋks/

1 سرریز شدن آب رودخانه

  • 1. If a river bursts its banks, water from it goes onto the land.
    1 . اگر آب رودخانه سرریز شود، آب به خشکی ریخته می‌شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان