[اسم]

business executive

/ˈbɪznəs ɪgˈzɛkjətɪv/
قابل شمارش

1 مدیر کارآفرین مدیر عملیات اجرایی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان