[اسم]

business meeting

/ˈbɪznəs ˈmitɪŋ/
قابل شمارش

1 جلسه کاری

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان