[اسم]

butcher's hook

/bˈʊtʃɚz hˈʊk/
قابل شمارش

1 صلابه قناره

معادل ها در دیکشنری فارسی: صلابه قناره
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان