[اسم]

captain of industry

/ˈkæptən ʌv ˈɪndəstri/
قابل شمارش

1 مالک یک شرکت بزرگ

مترادف و متضاد capitalist
  • 1.In a speech to captains of industry, she predicted economic growth of 3.5 percent next year.
    1 . در سخنرانی برای مالکین شرکت های بزرگ، او رشد اقتصادی 3.5 درصدی برای سال آینده پیش بینی کرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان