[اسم]

car bomb

/ˈkɑːr bɑːm/
قابل شمارش

1 خودرو انفجاری

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان