[اسم]

cellular phone

/ˈsɛljələr foʊn/
قابل شمارش

1 تلفن همراه موبایل

مترادف و متضاد cell phone
  • 1. I talked to her on my cellular phone.
    1 . من با تلفن همراهم با او صحبت کردم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان