[اسم]

central bank

/ˌsentrəl ˈbæŋk/
قابل شمارش

1 بانک مرکزی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان