[اسم]

central locking

/sˈɛntɹəl lˈɑːkɪŋ/
غیرقابل شمارش

1 قفل مرکزی (خودرو)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان