[اسم]

child labor

/ʧaɪld ˈleɪbə/
غیرقابل شمارش

1 کودکان کار

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان