[اسم]

Class A drug

/klˈæs ɐ dɹˈʌɡ/
قابل شمارش

1 مواد مخدر کلاس یک

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان