[اسم]

class activity

/klæs ækˈtɪvəti/
قابل شمارش

1 فعالیت کلاسی کار کلاسی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان