[عبارت]

climb a mountain

/klaɪm ə ˈmaʊntən/

1 کوهنوردی کردن از کوه بالا رفتن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان