[اسم]

company man

/ˈkʌmpəni mən/
قابل شمارش

1 بله قربان گو

مترادف و متضاد yes man
  • 1.Ken's a company man - he always takes management's side.
    1. "کن" یک آدم بله قربان گو است - او همیشه طرف مدیریت را می گیرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان