[اسم]

concerted effort

/kənˈsɜrtəd ˈɛfərt/
قابل شمارش

1 تلاش مصرانه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان