[فعل]

to cone off

/kˈoʊn ˈɔf/
فعل گذرا
[گذشته: coned off] [گذشته: coned off] [گذشته کامل: coned off]

1 با مخروط ترافیکی جاده را بستن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان