[اسم]

corn pone

/ˈkɔːrn poʊn/
غیرقابل شمارش

1 نان ذرت

مترادف و متضاد pone
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان