[اسم]

county town

قابل شمارش

1 مرکز کانتی (بریتانیا)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان