[اسم]

decimal point

/ˈdɛsəməl pɔɪnt/
قابل شمارش

1 ممیز (ریاضی)

توضیحاتی در رابطه با decimal point
در انگلیسی به شکل نقطه نشان داده می شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان