[اسم]

deep dislike

/dip dɪˈslaɪk/
غیرقابل شمارش

1 عمیق بیزاری شدید

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان