[اسم]

deoxyribonucleic acid

قابل شمارش

1 دئوکسی‌ریبونوکلئیک‌ اسید دی‌ان‌ای

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان