[عبارت]

deplete the ozone layer

/dɪˈplit ði ˈoʊˌzoʊn ˈleɪər/

1 لایه اوزون را از بین بردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان