[عبارت]

develop a strong aversion

/dɪˈvɛləp ə strɔŋ əˈvɜrʒən/

1 (از چیزی) شدیدا بیزار شدن (به چیزی) تنفر یا نفرت شدید پیدا کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان