[عبارت]

die of hunger

/daɪ ʌv ˈhʌŋgər/

1 از گرسنگی مردن از گرسنگی تلف شدن

مترادف و متضاد die of starvation
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان