[عبارت]

dime a dozen

/daɪm ə ˈdʌzən/

1 دوزاری کم ارزش، ارزان

مترادف و متضاد a dime a dozen abundant cheap and common dirt cheap
  • 1.Some English language schools are dime a dozen.
    1. بعضی آموزشگاه های زبان انگلیسی دوزاری هستند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان