[اسم]

disadvantaged background

/dɪsədˈvæntɪʤd ˈbækˌgraʊnd/
قابل شمارش

1 خانواده محروم

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان