[عبارت]

do a crossword

/du ə ˈkrɔˌswɜrd/

1 جدول متقاطع حل کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان