[عبارت]

do a favor

/du ə ˈfeɪvə/

1 لطف کردن (به کسی)

  • 1.Could you do me a favor and pick up Sam from school today?
    1. می‌توانی یک لطفی به من بکنی و امروز سم را از مدرسه بیاوری؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان