[عبارت]

do a search

/du ə sɜrʧ/

1 تحقیق کردن اطلاعات کسب کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان