[عبارت]

dog and pony show

/dɔg ænd ˈpoʊˌni ʃoʊ/

1 ارائه عالی

  • 1.I've got to do the dog and pony show for my boss today.
    1 . من امروز باید برای رئیسم ایده هایم را عالی ارئه دهم.
توضیح درباره اصطلاح dog and pony show
این اصطلاح بر می گردد به یکی از نمایش های سیرک که سگ های آموزش دیده می پریدند روی اسب های پونی. امروزه هم اگر کسی بخواهد ایده ها و برنامه های خود را به کسی ارائه دهد اصطلاحا می گویند dog and pony show.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان