[اسم]

dog collar

/ˈdɔːɡ kɑːlər/
قابل شمارش

1 یقه کشیشی

informal
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان