[اسم]

dog handler

/ˈdɔːɡ hændlər/
قابل شمارش

1 مربی سگ

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان