[اسم]

down payment

/ˌdaʊn ˈpeɪmənt/
قابل شمارش

1 پیش‌پرداخت پول پیش

  • 1. We are saving for a down payment on a house.
    1 . ما داریم برای پول پیش خانه پول جمع می‌کنیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان