[اسم]

Down’s syndrome

/dˌaʊnz sˈɪndɹoʊm/
غیرقابل شمارش

1 سندرم داون (بیماری ژنتیکی) منگلیسم

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان