[جمله]

Download something from the Internet

/ˈdaʊnˌloʊd ˈsʌmθɪŋ frʌm ði ˈɪntərˌnɛt/

1 چیزی را از اینترنت دانلود کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان