[اسم]

dress uniform

/ˈdres juːnɪfɔːrm/
قابل شمارش

1 لباس فرم (ارتش و ...)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان